Prev ||
|| Next

Tibetan or Sogdian envoy to the Tang Emperor
Sung dynasty authentic copy (ca. 1200) of the Tang official court painting
Painted by Yan Li Ben, ca. 641 A.D.

After Shen Congwen, Zhongguo gudai fushi yanjiu (Hongkong 1992)

© Asianart.com