Previous Image | The Tharu of the Tarai | Next Image

The Tharu of the Tarai

Champa, a young Tharu, in wedding jewellry

Champa, a young Tharu, in wedding jewellry

Previous Image | The Tharu of the Tarai | Next Image