Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 35.
On the left:
Sadaksari Avalokitesvara with retinue,
12th century, Xi Xia Empire,
cave 5, Eastern Thousand Buddhas Caves (Ch. Dong Qianfodong),
(after Guazhou Dongqianfodong Yishu; Xixia Shiku. Ningxia Daxue Xixiaxue Yanjiuyuan, Gansu Sheng Guji Wenxian Zhengli Bianyi Zhongxin, Beijing, Xueyuan Chubanshe, 2012: 243).

On the right:
A left attendant figure, detail from Sadaksari Avalokitesvara with retinue.