Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 39.
Vairabhairava,
12th century,
Xi Xia Empire, cave 465, Mogao.
(after Duan Wenjie et al. Dunhuang Shiku Yishu: Mogaoku Di Siliuwu Ku (YUAN)[The Art of the Dunhuang Caves: Mogao Cave No: 465: Yuan] Nanjing, 1996).