Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 41.
Buddha preaching scene,
12th century, Xi Xia Empire,
cave 5, Eastern Thousand Buddhas Caves (Ch. Dong Qianfodong)
(after Guazhou Dongqianfodong Yishu; Xixia Shiku. Ningxia Daxue Xixiaxue Yanjiuyuan, Gansu Sheng Guji Wenxian Zhengli Bianyi Zhongxin, Beijing, Xueyuan Chubanshe, 2012: 214).