Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 47.
A Buddha figure,
Shanhua Temple (1128 – 1143), Jin dynasty,
Shanxi province, China,
wood
(after Zhongguo Fojiao Wenhua Yanjiusuo. Shanxi Fojiao Caisu/ Zhongguo Fojiao Wenhua Yanjiusuo, Shanxi Sheng Wenwuju Bian. Beijing: Xianggang: Zhongguo Fojiao Xiehui, 1991: 67).