Enlarge Image

The Xi Xia Legacy in Sino-Tibetan Art of the Yuan Dynasty

  • click on the image to enlarge | click on the Expand icon upper left to enlarge further
    click Esc to close and return to this page

Fig 57.
A wall painting with dancing figures in the bottom row,
12th century, Xi Xia Empire, cave 2, Eastern Thousand Buddhas caves (Ch. Dong Qianfodong)
(after Guazhou Dongqianfodong Yishu; Xixia Shiku. Ningxia Daxue Xixiaxue Yanjiuyuan, Gansu Sheng Guji Wenxian Zhengli Bianyi Zhongxin, Beijing, Xueyuan Chubanshe, 2012:122).