Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image

Zao Wou Ki


21-08-1995
78 x 64 inches (200 x 162 cm)
11all images © Zao Wou-Ki archives

Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image