Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image

Zao Wou Ki


04-08-1993
74 x 59 inches (162 x 150 cm)
2all images © Zao Wou-Ki archives

Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image