Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image

Zao Wou Ki


12-12-2000
57 x 44 inches (146 x 114 cm)
6all images © Zao Wou-Ki archives

Previous Image | Zao Wou Ki Main Exhibition | Next Image